Dergi Yayınlamak İçin Gerekli Belgeler

Basılı dergi için  5187 sayılı Basın Kanunu gereğince bağlı bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Basın Savcılığına beyanname vermek zorunludur.

Dergi çıkarmak için aşağıda hakkında bilgi verilen belgeler birer adet hazırladıktan sonra 3 adet kopyası yapılır. Fotokopilerden 1 adedi kendi dosyamıza, 1 orijinal ile 2 fotokopisi toplamda 3 kopya bulunduğumuz bölgedeki Cumhuriyet Basın Savcılığına teslim edilir. Teslim edilince, teslim tutanağı alınır. Bu işlemlerden sonra dergi çalışmalarına ve yayım sürecine başlanabilir. 

Dergi çıkarma Tüzel Kişi, Şahıs ve Kurum adına olmak üzere üç şekilde olabilir. 

A) Tüzel Kişi Adına Çıkarılacak Dergi İçin Gerekli Belgeler:

Üst yazı:

Resmi bir üst yazı hazırlanır. Cumhuriyet Basın Savcılığı’na hitaben yazılacak bu yazıda; üniversite olarak “abc” adıyla bir dergi çıkarılmak üzere karar alındığı, bu karar ve 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince gerekli belgelerin hazırlanarak ekte sunulduğu belirtilir. Kararda yayın sahibinin adı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü'nün adı mutlaka bulunmalıdır.

Süreli Yayın (Mevkute) Beyannamesi:

Aşağıda örneği verilen beyanname formu doldurulur ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür ile Yayın sahibi tarafından imzalanır.

Yayın Sahibine Ait Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge

Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Adli sicil kaydı (evrak tarihinin 6 ayı geçmemiş olması gerekir)
 • T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklık belgesi
 • 3628 Sayılı Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (yeni tarihli)
 • Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması durumunda, görevlendirme belgesi
 • Yayın şirket adına kayıtlı ise ticaret sicil gazetesi
 • Yayın dernek, vakıf, sendika adına ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin onaylı sureti.

Yayın Kurulu Başkanına Ait Belgeler:

 • İkametgah senedi
 • Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti

Diğer Belgeler:

 • Yönetim yeri adresini gösteren belge
 • Derginin çıkarılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın onaylı kopyası (Kararda yayın sahibinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün adı açık olarak belirtilecek)
 • Derginin Künye Sayfası (Künye sayfasında sahibi, yazı işleri müdürü ve yayının türü mutlaka belirtilecek
 • Üniversite Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki örnekte verilen tablo şeklinde Adı Soyadı, Görev Ünvanı, İkametgah Adresi, Ev telefonu
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

Karar Örneği:

Yılda iki defa yayımlanmak üzere 09.06.2004 tarihli 5187 sayılı Basın Kanunu’na uygun olarak akademik içerikli yazıların yayımlanacağı “abc” adıyla bir dergi çıkarılması hususu görüşmeye açıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda;

 1. “…..” adıyla yılda iki defa yayımlanmak üzere bir dergi çıkarılmasına,
 2. Derginin yayın sahibi olarak …. Üniversitesi adına ….’nın belirlenmesine,
 3. Yayın Kurulu Başkanı olarak ………………………….. kişinin belirlenmesine,
 4. Sorumlu Yazı İşleri müdürü olarak ………………….. kişinin belirlenmesine,
 5. Yayın Kuruluna …………………………………. getirilmesine
 6. Danışma Kuruluna …………………………………. kişilerin getirilmesine (gerekliyse),
 7. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu üyelerinin Yayın Kurulu Başkanına bağlı olmasına,
 8. Dergi için ISSN alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ISBN-ISSN Ajansına başvuru yapılmasına

oy birliği ile karar verildi.


B) Şahıs Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler:

Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 4. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 

Yönetim Yeri

 • Yönetim yeri adresi gösteren belge.


C) Kurum Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler:

Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 

 Yönetim Yeri

 • Yönetim yeri adresi gösteren belge

Uyarı: İlk başvuruda bir adet boş klasör ile 5 adet yarım kapak dosya götürmeyi de unutmayın!
Topkapı Mahallesi, Kahalbaşı Sokak, No: 31/1, 34093
Fatih, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 528 85 41 || Faks: +90 212 528 85 47